clothes // furniture // Safes // street markets


I like the modern style of furniture in Vietnam. Just like the modern style of architecture, it is kind of 1970s retro with a tropical touch. Thư mời hợp tác Lời đầu tiên GRAND HOME xin gởi đến anh/chị lôøi chuùc söùc khoûe vaø thaønh ñaït GRAND HOME laø nhaø saûn xuaát - thieát keá trong nghành nội thất villa – biệt thự - khách sạn – căn hộ cao cấp cccGRAND HOME đã thi công nhiều công trình tại văn phòng quốc hội , phú mỹ hưng , parkson , sài gòn center , cantavil c.

Mong muốn hợp tác với anh/chị trong nghành xây dựng , kiến trúc xây dựng , tư vấn và thiết kế nội thất - môi giới bất bất động sản . vì GRAND HOME thiết nghĩ việc tìm đến anh/chị sẽ giúp cho sản phẩm của GRAND HOME được khẳng định hơn và hoàn thiện hơn nữa. vì l‎‎‎yù ñoù GRAND HOME mong muoán ñöôïc hôïp taùc vôùi anh/chị Neáu vieäc hôïp taùc thaønh coâng GRAND HOME seõ gôûi ñeán anh/chị moät khoaûng chi phí khi giao dòch . raát mong ñöôïc söï hôïp taùc laâu daøi cuõng nhö laø ñoái taùc thaân thieän cuûa anh/chị
Anh Linh Department Store on 3 Thang 3 Road, District 5, HCMC.

Chào thân ái ! Phạm trọng phú

Around the Science University clothes stalls spring up on the pavement on Sundays. e-mail : info@grandhome.com.vn